Ժամանակակից լոգոպեդիայում խոսքային խանգարումները կարելի է բաժանել հետևյալ կերպ.
1. Դիսլալիա / թլվատություն/
2. Ռինոլալիա / ռնգախոսություն/
3. Դիզարտրիա
4. Ձայնային խանգարումներ
5. Կակազություն
6. Խոսքի տեմպի և ռիթմի ոչ ջղաձգային խանգարումներ
7. Ալալիա / անխոսություն/
8. Աֆազիա / ձևավորված խոսքի կորուստ/
9. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում
10. Դիսգրաֆիա / գրի խանգարում/
11. Դիսլեկսիա / ընթերցանության խանգարում/