This slideshow requires JavaScript.

Կրթահամալիր էին այցելել շվեյցարացի մասնագետներ, որոնց հետաքրքրում էր, հատկապես, լսողության խնդիրներով սովորողների կրթության կազմակերպումը FM լսողական սարքերով: Մասնագետները անչափ տպավորված էին, իսկ սովորողները նրանց կողմից ստացան նվերներ: